Regulamin

REGULAMIN
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO „PROMYCZEK” W PRZEMYŚLU

Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola, zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2010 r., ze zmianami 05.09.2012 naniesiono i zatwierdzono zmiany przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.11.2017 r.
Przedszkole jest placówką dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opieką dzieciom od 2 lat do rozpoczęcia nauki w szkole.
Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 1

Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.

§ 2

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji.

Zasady rekrutacji:
Właściwa rekrutacja rozpoczyna się w miesiącu styczniu i trwa do czerwca lub do wyczerpania miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i dopełnienie formalności przez rodziców tzn. wypełnienie karty zgłoszeń i podpisanie umowy z Dyrekcją przedszkola.
Po zakończeniu naboru w ostatnim tygodniu sierpnia odbywają się zajęcia adaptacyjne, w których biorą udział dzieci i rodzice.
Przedszkole może przyjmować również dzieci do grup starszych wcześniej funkcjonujących.
W miarę wolnych miejsc można zapisać dzieci do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Promyczek” w ciągu całego roku kalendarzowego.

§ 3

Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.30 -17.00.
Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 6.30 – 8.15. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola. W takim przypadku dziecko zjada śniadanie w domu.
W godzinach: 8.00 -12.00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla grup młodszych. Grupy starsze mają zajęcia z podstawy programowej również po obiedzie.

Dzieci odbiera się w godzinach:
a) 11:30 – ½ dnia bez obiadu gr. młodsze,
b) do 12:00 – ½ dnia z obiadem gr. starsze lub z obiadem młodsze, pozostałe do godziny 17:00.

Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez rodziców.

§ 4

Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków. Rodzic może pisemnie poprosić o podanie leku na własną odpowiedzialność. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są do przedłożenia nauczycielce zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.

§ 5

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które mogą ulec zniszczeniu, zagubieniu.
Dziecko nie może przynosić do przedszkola przedmiotów , żywności , których używanie może być niebezpieczne dla niego lub innych dzieci np. ostrych, złożonych ze szkodliwych produktów.

§ 6

Dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego. Rodzice dopłacają do wyprawki plastycznej i opłacają koszt podręczników.

II. PRAWA DZIECI

§ 7

Dzieci mają prawo do:
– właściwego zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
– przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej,
– zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych,
– poszanowania godności osobistej,
– życzliwego, podmiotowego traktowania,
– swobody wyrażania myśli i przekonań,
– rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
– wychowania w tolerancji do samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.

III. OBOWIĄZKI DZIECI

§ 8

Dzieci zobowiązane są do:
– współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki,
– podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
– szanowania wytworów innych dzieci,
– szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
– uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienia dyżurów,
– przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
– kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych,
– zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
– przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

IV. PRAWA RODZICÓW

§ 9

Rodzice mają prawo do:
– wybrania spośród siebie Rady Rodziców,
– poznania treści regulaminu, statutu przedszkola,
– pełnej informacji dotyczącej dziecka,
– kontaktu z Dyrektorem, wychowawczynią grupy w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów,
– uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole,
– przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi przedszkola, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
– uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców,
– współuczestniczenia w życiu przedszkola.

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 10

Rodzice zobowiązani są do:
– punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
– terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący,
– informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego, adresu,
– wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi przedszkola,
– informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka,
– przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami,
– zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 11

Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola i Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.

§ 12

Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

VII. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 13

Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 20.

Czas pracy przedszkola od godz. 6:30 do godz. 17:00 od poniedziałku do piątku. W ciągu roku kalendarzowego Przedszkole może być nieczynne przez maksymalnie 6 dni roboczych. Podczas długich weekendów Przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci w ramach innej grupy wychowawczej. W szczególnych sytuacjach dyrektor może zarządzić 1 miesięczną przerwę podczas wakacji i tę informację podaje do wiadomości rodziców do 30 stycznia danego roku.

W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego opracowany przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat, program codziennej nauki j. angielskiego, zajęcia z rytmiki realizowane są w ramach opłaty standardowej.

Organizowane są zajęcia dodatkowe, oferta opracowana na każdy rok szkolny, nauka j. niemieckiego, tańce itp. w całości opłacane przez rodziców.

VIII. OPŁATY

§ 14

Przedszkole prowadzi żywienie dzieci w pełni odpłatne. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala Dyrektor w drodze zarządzenia. Wysokość opłaty stałej na następny rok szkolny ustala się nie później niż do 30-go maja. Stawka żywieniowa może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego w przypadku wzrostu cen żywności. Nowa stawka podawana jest do wiadomości rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem.

Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do każdego 15-go każdego miesiąca (za dany miesiąc).

IX. WYPISANIE Z PRZEDSZKOLA

§ 15

Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
– nieregularnego wnoszenia opłat,
– braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 2 miesiące,
– pozostawienie notoryczne dziecka w Przedszkolu poza godzinami otwarcia przedszkola,
– zaleganie z czesnym przez okres 3 miesięcy,
– jeśli zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego lub innych dzieci.

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca Dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w sytuacji, gdy: rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu Przedszkola.

Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u Dyrektora Przedszkola na piśmie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

X. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16

Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), jej powód powinien być zgłoszony w przedszkolu.

W przypadku choroby zakaźnej dziecka, lub innej sytuacji , która może mieć wpływ na inne dzieci rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Dyrekcję przedszkola.

W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w Przedszkolu.

Regulamin Przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno – emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

§ 17

Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Zmiany w regulaminie wchodzą w życie 1 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/11/2017.

Przewiń na górę